விளம்பி வருட பலன் 2018 - 2019

குருப்பெயர்ச்சி பலன்கள் 2018

சனி பெயர்ச்சி பலன்கள் 2017

1 of 2

Recent Posts

Popular Articles

Our Astrologer's

ஜோதிட இன்பம் Suryajeyavel
View all posts
Jyothida Pandit…

ஜோதிடர் – V.N .பாலசுப்பிரமணி

படிப்பு : B LIT ,T P

View all posts
Kalidas Siddhan

பாரம்பரியம் – நாடி – கேபி நிபுணர்
(Parasarar | Nadi |

View all posts
ஜோதிடரத்னா சந்திரசேகரன்

ஜோதிடம்,வாஸ்து,ஜாமக்கோள் ஆருடம், பிரசன்னம்,

View all posts
Astro Kannan

ஆஸ்ட்ரோ R.கண்ணன் M.Sc.,(Astro)
பரம்பரை ஜோதிடர்
ஜோதிட ஆய்வாளர்View all posts

ஜோதிடரத்னா சந்திரசேகரன் கட்டுரைகள்

1 of 3

சித்தன் காளிதாஸ் கட்டுரைகள்

ஆஸ்ட்ரோ கண்ணன் கட்டுரைகள்

ஜோதிடரத்னா சந்திரசேகரன்

ஜோதிடரத்னா சந்திரசேகரன்

ஜோதிடம்,வாஸ்து,ஜாமக்கோள் ஆருடம், பிரசன்னம்,

View all posts

சித்தன் காளிதாஸ்

Kalidas Siddhan

பாரம்பரியம் – நாடி – கேபி நிபுணர்
(Parasarar | Nadi |

View all posts

Recent Posts